Regulamin toru

 1. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących negatywie wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi sprzedaży biletu osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wyżej wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy za bilet wstępu.
 2. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegać poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem do jazdy oraz ruchem pojazdów :
  - Uczestników obowiązuje całkowity zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy, każdorazowo oznacza to wykluczenie uczestnika z dalszej jazdy.
  - W przypadku zatrzymania pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.
  - Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.), które mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome części napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy spiąć.
  - Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w butach na wysokim obcasie, klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
  - Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.
  - Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności w czasie trwania jazdy.
  - Obowiązuje zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora, a także zakaz nieuzasadnionego zatrzymywania się na torze .
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione na torze kartingowym. Uczestnik jazdy powinien zabezpieczyć wszelkie drobne przedmioty tj: telefon, portfel, klucze itp.
 4. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
 7. Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.
 8. Niewykorzystane bilety na jazdę nie uprawniają do przejazdu w innym niż ustalony przez Organizatora terminie. W przypadku niemożności ich realizacji należy wymienić je w biurze toru na voucher.
 9. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego Regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.
Na torze obowiązują flagi:

zółta flaga
Niebezpieczeństwo
na torze!
Proszę zwolnić!
zółta flaga
Niebezpieczeństwo!
Zatrzymaj
pojazd!
zółta flaga
Przepuść
szybszego!
zółta flaga
Pierwsze ostrzeżenie za niesportową jazdę!
zółta flaga
Wykluczenie
z wyścigu!
zółta flaga
Koniec
wyścigu!

GIFT BOX Idealny pomysł na prezent!

GiftBoxy ważne są przez 3 miesiące od dnia następnego po zakupie oraz dotyczą gokartów standardowych 6,5KM i gokartów dla dzieci 4KM.

GiftBox 200 zł | Pole Position
GiftBox 300 zł | Pole Position